Introduction
Acknowledgment
About Us
     Find your topic by first letter:

 

 

Anemia occurs when a person’s blood has fewer than the normal number of red blood cells or when the red blood cells in the blood do not have enough hemoglobin. Hemoglobin is a protein that gives the red color to the blood and carries oxygen from the lungs to all parts of the body.

 

FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS

Anemia. A Guide for Community Health Workers: This module describes anemia and explains the causes, types, symptoms, diagnosis, treatment and prevention. It also describes sources of iron; recommended daily allowances for iron; the effect of pregnancy, vegetarianism and birth control pills on iron absorption; and the danger of too much iron.

 

Անիմիա դասընթաց համայնքային բուժաշխատողների համար  (Anemia for Community Health Workers) Այս դասընթացը նկարագրում է անիմիան և բացատրում է առաջացմանպատճառները, տեսակները, ախտորոշումը, բուժումը և կանխումը: Այն նույնպեսնկարագրում է երկաթի աղբյուրները,երկաթի համար խորհուրդ տրվող թույլատրելիօրական չափը, հղիության ազդեցությունը, բուսակերությունը և հղիությունըկանգնեցնող դեղահատերը երկաթի ներծծման մեջ և երկաթի չափից շատ լինելուվտանգը: